سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
همکاری 
محاکم قضایی انقلاب  
همکاری 
 
 
اجرائی 
همکاری 
دفتر تبلیغات اسلامی  
معاونت فرهنگی و هنری  
 
 
اجرائی 
همکاری 
دانشگاه تربیت مدرس  
رئیس 
 
 
اجرائی 
همکاری 
دانشکده ادبیات دانشگاه تربیت معلم 
رئیس 
 
 
اجرائی 
تدریس 
دانشکده ادبیات دانشگاه تربیت معلم  
مدرس 
 
 
----- 
تدریس 
دانشکده صدا و سیما قم  
مدرس 
 
 
هنر