مشخصات فردی و زندگینامه
نام:احمد
نام خانوادگی:صادقی اردستانی
نخصص ها:فقه و اصول ، علوم حدیث ، علوم تربیتی

زندگی نامه

زندگینامه ایشان بزودی ثبت خواهدشد.